Quy chế chi Đoàn

Thứ tư - 20/04/2022 07:45
Quy chế làm việc của chi Đoàn trường Tiểu học An Điền
Quy chế chi Đoàn
QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Chi Đoàn Trường TH An Điền nhiệm kỳ  2021 – 2022
 
- Chấp hành Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của Chi đoàn Trường Tiểu học An Điền.
- Nhằm thực hiện tốt chương trình chỉ đạo của Đoàn cấp trên, cấp ủy Chi bộ, đồng thời cũng để tạo điều kiện thuận lợi cho Chi Đoàn đi vào họat động cho có nề nếp và có hiệu quả tốt hơn.
- Ban chấp hành Chi đoàn Trường Tiểu học An Điền nhiệm kỳ 2021 – 2022 xây dựng quy chế làm việc với những nội dung cụ thể như sau:

I - TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CHI ĐOÀN:
- Chi đoàn gồm có 34 đoàn viên (12 hợp đồng), trong đó có 07 đảng viên.
- Ban chấp hành Chi Đoàn có 05 đồng chí, gồm: 01 Bí thư, 02 Phó bí thư và 02 UV.BCH, còn lại là đoàn viên chi Đoàn.

II - CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ CỦA CHI ĐOÀN:
1 – Phối hợp với chính quyền, đoàn thể và các tổ chức Kinh tế - Xã hội làm tốt công tác thanh niên. Tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền.
2 – Đại diện, chăm lo bảo vệ về lợi ích chính đáng của cán bộ, Đoàn viên, thanh thiếu nhi.
3 – Tổ chức các họat động, tạo môi trường giáo dục rèn luyện Đoàn viên, thanh thiếu nhi nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ Chính trị, Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, An ninh quốc phòng của đơn vị, địa phương.
4 – Thu nộp đoàn phí đầy đủ và đúng thời gian qui định.

III - TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA TẬP THỂ BCH:
1 – Những vấn đề do tập thể BCH thảo luận và quyết định:
- Phương hướng, biện pháp để thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Đoàn cấp trên, của Chi bộ và chính quyền.
- Xây dựng kế họach cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đoàn viên Chi Đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2022.
- Quyết định những vấn đề về công tác xây dựng Đoàn, trong phạm vi trách nhiệm được phân công.
- Chuẩn bị các văn kiện Đại hội, dự kiến nhân sự BCH Chi Đoàn khóa mới, quyết định số lượng đại biểu và thời gian triệu tập Đại hội.
- Chế độ thăm hỏi:
Tiễn đưa đoàn viên là 150.000đ/suất; đối với đám tang đoàn viên là 150.000đ/suất.
2 – Vai trò trách nhiệm của Bí thư Chi Đoàn:
- Bí thư Chi Đoàn là người đại diện cho lợi ích của tập thể Chi Đoàn và mọi Đoàn viên, thanh niên trong Chi Đoàn, người thay mặt cho BCH chi Đoàn giữ mối liên hệ giữa Chi Đoàn với Chi bộ Đảng, với Đoàn cấp trên, với thanh niên và với các tổ chức chính quyền, cơ quan chuyên môn, Đoàn thể xã hội khác.
- Bí thư Chi Đoàn phải là người tiêu biểu, gương mẫu trước tập thể, là trung tâm Đoàn kết trong BCH và tạo ra sự thống nhất trong tập thể Chi Đoàn, tập hợp Đoàn kết thanh niên.
- Chịu trách nhiệm trước BCH Chi Đoàn và toàn bộ các họat động của của Chi Đoàn.
- Điều hành mọi họat động của BCH Chi Đoàn. Lãnh đạo BCH Chi Đoàn tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội Chi Đoàn và các chủ trương của Đoàn cấp trên và của Chi bộ.
- Trực tiếp chủ trì các cuộc họp của BCH, và các cuộc họp sơ, tổng kết.
- Trực tiếp lãnh đạo các mặt về công tác cán bộ và giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, thanh niên.
- Hàng quý phải đóng đoàn phí, quỹ chi đoàn đầy đủ.
3 – Vai trò trách nhiệm của Phó bí thư Chi Đoàn:
- Trực tiếp phụ trách theo dõi và tham mưu tổ chức thực hiện các họat động phong trào và giải quyết các công việc của chi đoàn.
- Được bí thư Chi Đoàn ủy quyền một số công việc cụ thể (phụ trách công tác Đội).
- Giúp bí thư Chi Đoàn quản lý, điều hành các mặt họat động của BCH Chi Đoàn và Chi Đoàn.
- Thay mặt bí thư Chi Đoàn khi bí thư đi vắng.
- Tham gia trực tiếp trong việc chuẩn bị, soạn thảo các báo cáo, văn bản của Chi Đoàn.
- Hàng quý phải đóng đoàn phí, quỹ chi đoàn đầy đủ theo quy định chung.
4 – Vai trò trách nhiệm của ủy viên BCH:
- Tham gia đầy đủ các các cuộc họp và tích cực, tiên phong trong thảo luận, bàn bạc đi đến quyết định các công việc của BCH Chi Đoàn và Chi Đoàn. Nếu vắng mặt phải báo cáo và phải được bí thư hoặc phó bí thư Chi Đoàn đồng ý.
- Tham gia lãnh đạo tập thể, thảo luận biểu quyết các vấn đề trong các cuộc họp BCH, đồng thời có trách nhiệm xây dựng Đoàn về chính trị, tư tưởng và tổ chức trên các lĩnh vực do mình phụ trách.
- Thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên, thanh niên, kịp thời đề xuất với BCH Chi Đoàn về việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đoàn cấp trên, của Chi bộ, đặc biệt là lĩnh vực của mình phụ trách (thủ quỹ, thư ký).
- Lưu trữ văn bản của chi đoàn, làm thư ký tất cả cuộc họp chi đoàn.
- Hàng quý phải đóng góp đoàn phí, quỹ chi đoàn đầy đủ.
5 – Vai trò trách nhiệm của Đoàn viên Chi Đoàn:
- Đoàn viên Chi Đoàn phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn, các Nghị quyết, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp Chi Đoàn thường lệ, vắng phải có phép và phải được sự đồng ý của BCH Chi Đoàn.
- Tích cực tham gia đóng góp ý kiến để xây dựng Chi Đoàn ngày càng vững mạnh.
- Chấp hành theo sự phân công của BCH chi đoàn đối với từng đồng chí trong chi đoàn.
- Tham gia tốt các phong trào của chi đoàn.
- Hàng quý phải đóng quỹ, đoàn phí chi đoàn đầy đủ.

IV - CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, HỘI HỌP:
- BCH Chi Đoàn có Nghị quyết công tác nhiệm kỳ 2021 – 2022, có kế hoạch hoạt động hàng tháng, quý, năm.
- Họp thường lệ Chi Đoàn ấn định vào lúc 16 giờ 30 chiều, ngày 06 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ sẽ được dời vào ngày tiếp theo, nhưng tùy vào tình hình cụ thể của tháng đó.
- Địa điểm: Văn phòng Trường Tiểu học An Điền.
- Các cuộc họp phải có ích nhất 2/3 tổng số Đoàn viên tham dự, các Nghị quyết, Quyết định của BCH phải có trên­  50%  đại biểu tán thành mới có giá trị.
- Hàng năm BCH Chi Đoàn tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ, trên cơ sở đó mà từng UV.BCH liên hệ kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ được phân công (theo hướng dẫn của BTV Thị Đoàn).
V - NHIỆM VỤ CỤ THỂ CỦA TỪNG Đ/C TRONG BCH CHI ĐOÀN NHIỆM KỲ 2021 – 2022
1 – Đ/c Bùi Thị Giang: Bí thư Chi Đoàn – Phụ trách chung.
2 – Đ/c Nguyễn Thị Thanh Xuân: Phó Bí thư Chi Đoàn, phụ trách công tác Đội – Sao nhi đồng.

3 – Đ/c Nguyễn Thị Như Thảo: Phó Bí thư Chi Đoàn, phụ trách công tác Đội – Sao nhi đồng.
4 – Đ/c Trần Thị Kim Anh: UV.BCH Chi Đoàn, thủ quỹ Chi đoàn, thư ký cuộc họp.
5 – Đ/c Nguyễn Lê Hồng Ngân: UV.BCH Chi Đoàn, thủ quỹ Chi đoàn, thư ký cuộc họp.

VI - TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Quy chế này được BCH Chi Đoàn thông qua ngày 30 tháng 8 năm 2021.
- Trong quá trình thực hiện quy chế này, nếu có vấn đề mới nảy sinh – BCH Chi Đoàn sẽ tổng hợp các ý kiến để chỉnh sửa cho phù hợp với tình hình thực tế.

 
 Nơi nhận:                                                                                                                          TM. BCH CHI ĐOÀN
-BCH Xã Đoàn                                                                                                                                  BÍ THƯ
-Chi bộ Trường
-Các Đoàn viên trong Chi Đoàn
-Lưu
                                                                                                           
 
                                                                                                          Bùi Thị Giang
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay30
  • Tháng hiện tại3,283
  • Tổng lượt truy cập1,115,409
Văn bản Phòng

166/PGDĐT-CNTT

Ngày ban hành: 03/03/2023. Trích yếu: Về việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương số

Ngày ban hành: 03/03/2023

161/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/03/2023. Trích yếu: Về việc góp ý dự thảo kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT năm 2023 trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 02/03/2023

147/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 24/02/2023

134/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023

Ngày ban hành: 22/02/2023

133/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Ngày ban hành: 22/02/2023

769/PGDDT-NG

Ngày ban hành: 27/12/2022. Trích yếu: Đảm bảo trật tự ATGT, PCTP, ANTT dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ Hội hoa xuân năm 2023

Ngày ban hành: 27/12/2022

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây