Quy chế dân chủ công đoàn cơ sở năm học 2022

Thứ năm - 21/04/2022 07:22
Thực hiện quy chế dân chủ công đoàn cơ sở năm học 2022 Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 22 tháng 2 năm 2022 của LĐLĐ Thị xã Bến Cát về thực hiện quy chế dân chủ trong các đơn vị trên địa bàn Thị xã Bến Cát năm 2022.Công đoàn cơ sở trường TH An Điền xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ công đoàn cơ sở năm học 2022 như sau:
LĐLĐ THỊ XÃ BẾN CÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS TRƯỜNG TH AN ĐIỀN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         Số: …/KH-THAĐ      
       An Điền, ngày     tháng     năm 2022

KẾ HOẠCH
Thực hiện quy chế dân chủ công đoàn cơ sở năm học 2022
 Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-LĐLĐ ngày 22 tháng 2 năm 2022 của LĐLĐ Thị xã Bến Cát về thực hiện quy chế dân chủ trong các đơn vị  trên địa bàn Thị xã Bến Cát năm 2022.
Công đoàn cơ sở trường TH An Điền xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ công đoàn cơ sở năm học 2022 như sau:
I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở công đoàn cơ sở, trong đó tập trung thực hiện tốt các nội dung công khai, minh bạch về tài chính, công tác thu chi, phong cách làm việc công nhân viên, người lao động. Tăng cường công tác đối thoại giữa Ban hấp hành công đoàn, công đoàn viên và người lao động trong trường.
- Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ,công chức, viên chức trong việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Gắn thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành giáo dục năm học 2022. Nâng cao chất lượng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng.
- Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ, kịp thời biểu dương, động viên, nhân rộng những gương điển hình thực hiện tốt quy chế dân chủ tại đơn vị.
II. NHIỆM VỤ
1. Tăng cường vai trò của ban chấp hành công đoàn cơ sở đối với việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở:
- Tham mưu với Chi bộ đưa nội dung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở vào Nghị quyết đại hội công đoàn, nhằm cụ thể hóa pháp lệnh thực hiện dân chủ phù hợp với tình hình đặc điểm tại đơn vị.
- Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc tổ chức triển khai, thực hiện quy chế dân chủ tại công đoàn cơ sở.
- Thường xuyên kiểm tra việc công khai dân chủ trong thực hiện chế độ chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của công đoàn viên, người lao động.
- Ban chấp hành công đoàn có kế hoạch phối hợp kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại đơn vị.
2. Tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của ban chấp hành công đoàn cơ sở trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở:
- Củng cố kiện toàn ban chấp hành công đoàn thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
- Phân công từng thành viên trong ban chấp hành theo dõi chỉ đạo và kiểm tra thực hiện qui chế dân chủ tại công đoàn cơ sở.
- Xây dựng chương trình, đánh giá công tác theotháng, quý, năm.
- Phát huy tinh thần tập thể và ý thức trách nhiệm của từng công đoàn viên để đẩy mạnh việc công khai và dân chủ.
3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, bồi dưỡng các chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở:
 - Tiếp tục học tập, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, Nhà nước về quy chế dân chủ cơ sở cho công đoàn viên, người lao động trong trường.
- Làm cho mọi người nhận thức rõ dân chủ đi đôi với kỷ cương, quyền hạn gắn với trách nhiệm, lợi ích đi đôi với nghĩa vụ.
- Xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng kinh phí chung tại đơn vị.
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và tiêu cực:
-Tiếp tục rà soát các quy chế, quy định không còn phù hợp để đưa ra tập thể sửa đổi, bổ sung; Công khai, dân chủ về các khoản chi tiêu, công đoàn phí, phúc lợi, xây dựng văn hóa ứng xử trong đồng nghiệp,phụ huynh và học sinh.
- Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.
- Phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đúng tinh thần Nghị định 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ về ban hành thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan.
III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Trách nhiệm của Ban chấp hành công đoàn cơ sở:
- Ban chấp hành công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện quy chế dân chủ tại công đoàn cơ sở, chú ý các việc sau:
+ Quản lý và sử dụng các khoản thu, chi hợp lí, công khai, minh bạch;
+ Công khai quyền lợi, chế độ, việc đánh giá, xếp loại công đoàn viên, người lao động;
+ Họp công đoàn 01 lần/tháng, Chủ tịch công đoàn báo cáo công tác trọng tâm đã thực hiện được trong tháng và triển khai chương trình công tác tháng tới. Qua đó đánh giá, nhận xét kết quả đã thực hiện và nghiêm túc rút kinh nghiệm những thiếu sót. Ban chấp hành tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của tập thể, cá nhân, nghiên cứu giải quyết kịp thời những kiến nghị của công đoàn viên thông qua các hoạt động phong trào;
+ Tìm các giải pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của công đoàn viên, người lao động;
+ Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, phản ánh phê bình của công đoàn viên, người lao động và luôn tạo điều kiện tốt nhất cho công đoàn viên, người lao động làm việc.
+ Qua các tổ trưởng công đoàn, kiểm điểm rút kinh nghiệm và có trách nhiệm thông tin đến các thành viên từng tổ cùng phối hợp thực hiện.
+ Sử dụng hiệu quả tài sản chung, tiết kiệm kinh phí, thực hiện các khoản quy định về công khai tài chính.
2. Trách nhiệm của công đoàn viên, người lao động tại công đoàn cơ sở:
          Những việc công đoàn viên, người lao động được biết, tham gia ý kiến, giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp hoặc thông qua tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, cụ thể:
-  Những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và nhà nước đối với công đoàn viên, người lao động.
-  Đóng công đoàn phí đúng quy định.
-  Đước giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.
          - Được sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu chi, quyết toán theo quy định hiện hành.
- Quan tâm, chăm lo, giải quyết các chế độ, quyền lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên và người lao động kịp thời.
-  Thực hiện đánh giá, xếp loại công đoàn viên đúng theo đăng kí thi đua đầu năm.
          - Thực hiện đầy đủ các phong trào do cấp trên phát động.
-  Công đoàn viên, người lao động trong trường luôn gắn bó, đoàn kết, hỗ trợ và phối hợp nhau trong công việc. Mọi thành viên đều hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình tạo tâm lí an tâm trong công tác, mọi thắc mắc, góp ý xây dựng đựơc ban chấp hành công đoàn cở sở quan  tâm giải quyết kịp thời, công bằng.
          Trên đây là Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ công đoàn cơ sở năm 2022 của Công đoàn cơ sở trường Tiểu học An Điền. Đề nghị toàn thể công đoàn viên, người lao động trong trường nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- LĐLĐ thị xã Bến Cát ;
- Chi bộ;
- Website trường;
- Lưu: hồ sơ QCDC, CĐCS.
TM.BCH CĐCS
CHỦ TỊCH
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay48
  • Tháng hiện tại3,301
  • Tổng lượt truy cập1,115,427
Văn bản Phòng

166/PGDĐT-CNTT

Ngày ban hành: 03/03/2023. Trích yếu: Về việc hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng Bình Dương số

Ngày ban hành: 03/03/2023

161/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/03/2023. Trích yếu: Về việc góp ý dự thảo kế hoạch công tác đảm bảo TTATGT năm 2023 trên địa bàn thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 02/03/2023

147/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 24/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của ngành giáo dục và Đào tạo thị xã Bến Cát

Ngày ban hành: 24/02/2023

134/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2023

Ngày ban hành: 22/02/2023

133/KH-PGDĐT

Ngày ban hành: 22/02/2023. Trích yếu: Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số trên địa bàn thị xã Bến Cát năm 2023

Ngày ban hành: 22/02/2023

769/PGDDT-NG

Ngày ban hành: 27/12/2022. Trích yếu: Đảm bảo trật tự ATGT, PCTP, ANTT dịp tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ Hội hoa xuân năm 2023

Ngày ban hành: 27/12/2022

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây